09.03.2016.

NOVI  REPROGRAM  DUGOVANOG  POREZA

Od marta pa sve do juna 2016. godine, privrednici su ponovo u mogućnosti   da dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu  Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), a ne prelazi 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu,  odlože  najduže do 60 meseci.

možete pogledati i preuzeti ovde


19.01.2016.

  NOVO U PRIZNAVANJU  TROŠKOVA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK

Obzirom da su izmene i dopune ovog zakona  od 01.01.2016. godine unele značajne promene u načinu i visini priznavanja troškova u vašem poslovanju / vezano za neoporezovan iznos /, skrećemo Vam pažnju na sledeće bitne elemente u primeni:

Poreska oslobođenja

Prevoz  -  dolazak i odlazak sa rada

naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.612 dinara;

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji

dnevnice za službeno putovanje u zemlji - do 2.168 dinara,

Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo - najviše do 50 evra dnevno;". Primanja iznad neoporezivog iznosa od 50 evra  konvertuju se u dinarski iznos po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna troškova.

Naknade prevoza-službena putovanja

naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara, a najviše do 6.322 dinara mesečno.  / Primer Put do Subotice 200 km neoporezivi iznos se utvrđuje na sledeći način: prosečna potrošnja 14 litara benzina X cena benzina cca 130,00 din X 30% = neoporezivi deo je 546,00 dinara /

Solidarne pomoći

-  solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - do 36.123 dinara;

-  poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - do 9.031 dinara godišnje po jednom detetu;

-  jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - do 18.060 dinara godišnje

Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica

Pre svega,  produžen je rok u kojem se mogu koristiti olakšice po osnovu novouposlenih radnika i to do 31.12.2017. godine /  umesto do 31.06.2016. godine /.

Poslodavac - pravno lice-preduzetnik koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. Godine.

Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Novozaposlenim licem  ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem

Poresku olakšicu  može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. oktobra 2015. godine.

Poresku olakšicu može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine.

Povraćaj plaćenog poreza  vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji je do sada koristio prethodno važeću poresku olakšicu za određeno novozaposleno lice,  nastavlja da koristi tu olakšicu u skladu do 31.12.2017. godine.

DOKAZI KOJE JE POTREBNO PODNETI UZ ZAHTEV ZA POVRAĆAJ

1) uverenje CROSO o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku po prijavi PPP-PD za koju se podnosi zahtev za povraćaj;

2) uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da su lica za koje se podnosi zahtev za povraćaj pre zasnivanja radnog odnosa bilo bez prekida prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena najmanje šest meseci, odnosno za lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca - ovaj dokaz se podnosi samo kada se za konkretno novozaposleno lice prvi put podnosi zahtev za povraćaj;

3) uverenje CROSO o broju zaposlenih na dan 31. oktobra 2015. ovaj dokaz se podnosi samo kada se prvi put podnosi zahtev za povraćaj

 


15.01.2016.

  НАЈНИЖA МЕСЕЧНA ОСНОВИЦA за плаћање доприноса

Најнижу месечну основицу доприноса, према члану 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику. Износ најниже месечне основице доприноса утврђује и објављује министар за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

Најнижа месечна основица за доприносе у 2016 години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл.гласник РС", бр.

од 1.11.2015. до 31.01.2016.

21.552

90/2015


15.01.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 Od 1. januara 2016. godine poreski dužnik prvo uplaćuje:

   1. glavni poreski dug,  2. zatim kamate,  3. pa tek onda troškove naplate.

Iako su zakonom kazne ukupno smanjene ipak one  su i dalje visoke, pa tako preduzetnik  koji  ne podnese poresku prijavu i ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara  

IZMENJENA ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA

Osim toga, poreski obveznici koji ne poštuju baš svaki rok plaćaju i manju zateznu kamatu. Ta stopa se računa tako što se na godišnju kamatu od deset odsto doda referentna stopa Narodne banke Srbije. Ona je pak u 2015. smanjivana nekoliko puta i sa osam odsto, koliko je bila pre godinu, pala je na 4,5 procenta.


15.01.2016.

 Od 1. januara 2016. godine brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata samo uz dokaz o izmirenim poreskim obavezama

   

Od 1. januara 2016 godine, stupanjem na snagu odredbe člana 29. stav 7. i 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji )

za preduzetnike je ponovo uvedena obaveza da prilože dokaz o izmirenim poreskim obavezama prilikom podnošenja registracione prijave za brisanje iz Registra privrednih subjekata.

Uz ostalu dokumentaciju, preduzetnik treba da Agenciji dostavi dva uverenja o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza. Jedno uverenje/potvrdu izdaje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave RS, a drugo uverenje odnosno potvrdu izdaje poreska administracija nadležne jedinice lokalne samouprave. 

Obe potvrde/uverenja ne smeju biti starija od pet dana u odnosu na momenat podnošenja zahteva za brisanje iz registra u Agenciji za privredne registre.

Iz Člana 29

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra, pod uslovima propisanim u stavu 7. ovog člana, pa i u slučaju nepostojanja dokaza o prestanku obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su ta lica stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

26.11.2015.

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ЗАПОШЉАВАЊА
 ПРИПРАВНИКА У ПРИВАТНОМ СЕКТРОРУ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Госпођинци

Ђурђево

Чуруг

Бегеч

Будисава

Ветерник

Каћ

Кисач

Ковиљ

Руменка

Степановићево

Ченеј

Надаљ

Турија

Сириг

Вилово

Гардиновци

Лок

Мошорин

Шајкаш

Бачко Добро Поље

Змајево

Куцура

Равно Село

Савино Село

Косанчић

Буковац

Лединци

 

 

 

     Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и полагање приправничког / стручног испита, уз заснивање радног односа, а Национална служба учествује у финансирању најдуже до 12 месеци, и то:

     - до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,    

     - до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,  

     - до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

      Национална служба послодавцима рефундира средства за трошкове дела зараде са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање лица укључених у програм, на месечном нивоу, до 28.400,00 динара, за пун фонд радних часова.

Детаљније информације о програму можете добити у Удружењу или се обратити организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

12.11.2015.

 Prezentacija zanatstva na Sajmu turizma ‘ 2015

U nameri da što kvalitetnije i celovitije prezentujemo  proizvodni program privrednmika naših sredina / ovom priliko se dominantno radilo o zanatlijama nosiocima starih i umetničkih zanata /, i ove godine Udruženje samostalnih zanatlija Novi Sad zajedno sa Klasterom starih I umetničkih zanata, vinara i medara, je zapaženo  učestvovalo na jednom od najuglednijih sajmova u regionu– „Loristu”, konkretno Sajmu turizma. 

Istovremeno su bili održani i sajmovi posvećeni ekologiji, šumarstvu, hortikultulturi, i konjarstvu. Zemlja partner Sajma turizma koji je održan od 8. do 10. oktobra na  je  bila Crna Gora. Tom prilikom, su bili  predstavljeni turistički potencijali te susedne zemlje, sa posebnim akcentom na ponudu hotela, turističkih centara, agencija, a bila je prezentovana i kulturno – istorijska tradicija, kao i gastronomija, što nam je  bio poseban kvalitet jer se održavalo u našoj neposrednoj blizini.

U tom ambijentu, naše zanatlije su ostvarile zanimljivu prezentaciju autentičnih, unikatnih, pre svega etno suvenira, ali  i drugih proizvoda sa mogućom upotrebnom vrednošću, a sve u funkciji kvalitetnije prezentacije turističkih potencijala naših sredina.

I u ovom nastupu  su nam se pridružile i zanatlije iz nama bliskih udruženja zanatlija, Niš, Sombor, Čurug, Beočin  i drugi, čime je ovaj nastup dodatno dobio na kvalitetu i težini.

Takođe je potrebno istaći, da je naše učešće na Sajmu turizma  bilo  potpuno neprofitabilno,  tako da naši izlagači gotovo da nisu imali  troškove oko  ovog trodnevnog  sajamskog nastupa. 

Kako Jesenji sajam  sam po sebi zauzima izuzetno značajno mesto u godišnjem rasporedu  sajamskih aktivnosti Novosadskog sajma, ovo naše kolektivno  učešće bilo je važna prezentacija zanatskog umeća. Ovo posebno imajući u vidu da  se radilo o prisustvu izuzetno mnogo domaćih i inostranih izlagača.18.06.2015.

PRIJAVIMO BESPRAVNI RAD – SMANJIMO SIVU EKONOMIJU

U kontekstu stalnih-neposrednih  zalaganja ovog Udruženja vezanih za suzbijanje  ili makar smanjenje prisustva  „ sive ekonomije “, predlažemo Vam da se svi zajedno angažujemo na suzbijanju rak rane ovog društva, a to je  siva ekonomija.

možete pogledati i preuzeti ovde


18.06.2015.

Grad Novi sad je objavio

K O N K U R S

ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE PRIPRAVNIKA  NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI

можете погледати и преузети овде


15.05.2015.

ŠTA DONOSI NOVO

Z A K O N

O INSPEKCIJSKOM NADZORU

možete pogledati i preuzeti ovde


01.03.2015.

ОДЛУКА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KOJИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ У НОВОМ САДУ

можете погледати и преузети овде


10.11.2014.

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА КЛАСТЕРА СТАРИХ  И  УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА, ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, ПЧЕЛАРА И ВИНАРА   ''ЕСНАФ'' ПОД НАЗИВОМ

ПРОМОЦИЈА СТАРИХ ЗАНАТА, УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТСТВА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ КАО  ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  НОВОГ САДА И ПОКРАЈИНЕ “

Кластер Еснаф је у сарадњи са нашим удружењем и бројним члановима и сарадницима,  у периоду од 01.06. до 30.10.2014. године у Новом Сду испред СПЕНС-а, а у  оквиру својих посебно осмишљених промоционих активности занатства, винарства и медарства,  осмислио и изузетно успешно реалзовао пројекат „ ПРОМОЦИЈА СТАРИХ ЗАНАТА, УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТСТВА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ КАО  ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  НОВОГ САДА “.

На тај начин се активно и крајње конкретно укључио у развој и стварање општих и појединачних предуслова са развој привреде у целини, као и појединачних делатности својих чланова, а све у циљу побољшања услова рада и њиховог лакшег укупног функционисања, повећања њихове ефикасности и добити, као и обезбеђивања укупне правне, економске и социјалне сигурности.

 

Сам објекат који је послужио као базни елемент у промотивним активностима/ ради се о површини  2,14 м  X   12,6 м,  у питању су три кућице међусобно спојене /,  направљен да по изгледу асоцира на стару војвођанску кућу а све у намери да дочара војвођански амбијент,  где се са  својим укупном конструкцијом и  употребљеним бојама, врло успешно уклапио у општи екстеријер околине у центру Града.

Како је развој туризма немогућ без сувенира и производа од природних материјала / глина, платно, конац, слама, дрво,  кожа, сирак, кукурозовина итд. / произведених  на традиционални начин, сматрамо да ће се кроз ову активност   значајно подићи туристичка понуда Града и покрајине, као и укупни привредни потенцијал у области  Старих заната и Уметничког занатства, са намером да то буде почетак нових препознатљивих садржаја у овој области. Када се то употпуни са квалитетним винима и медом, све то чини да се на валитетан и свеобухватан начин промовишу чланови кластера, али сам Град и Покрајина.

Обзиром да је концепт био од ширег друштвеног значаја имали смо логистичку подршку Града / Градска управа за привреду / и Туристичке организације Града.

Ова захтевна активност осмишљена од стране кластера Еснаф ,  алу у сарадњи и уз велику нашу помоћ и помоћ градских структура и Туристичке организације Новог Сада, кроз сувенирску, винарску, медарску и укупну туристичку понуду различитих производа. Тим је дата  могућност свим заинтерсованим да се упознају са начином обављања занатских делатности  и производњом вина и меда, чиме је   остварен виши ниво  приступачности ових делатности како новосађанима тако и  гостима – туристима.  

 Кроз  овај вид заједничких активности смо уз кластер Еснаф  на најбољи могући начин смо промовисали и проширили туристичку понуду Града, Покрајине, Републике  и тиме дали конкретан  подстицај  укупном развоју предузетничког потенцијала  ове средине  и шире у области утарих заната и уметничког занатства, пчеларства и винарства, а што је подразумевало  и повремену јавну демонстрацију струке, квалитених вина и меда.


 
   
   
 
Poštovani
Molimo Vas da napišete Vaše sugestije, predloge i mišljenja o sajtu kako bi smo ga uredili na obostrano zadovoljstvo i korist.

Ime:
Email:
Komentar:
 

 
REKLAMNI PROSTOR


Akademija OXFORD
Magazin ESNAF broj 1
ESNAF broj 1

Magazin ESNAF broj 2
ESNAF broj 2

Magazin ESNAF broj 3
ESNAF broj 3