ОБУКA ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБУКЕ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ И УМЕТНИЧКО ЗАНАТСТВО У НОВОМ САДУ,СОМБОРУ,СУБОТИЦИ,КИКИНДИ И ЧОКИ

(Извештај је сачинила Национална служба за запошљавање, Покрајинска служба за запошљавање у Новом Саду, 17.јула 2009 године.)

 Потписивањем Уговора између Националне службе за запошљавање и Удружења предузетника производних и услужних делатности Новог Сада и Сремских Карловаца, као носиоца обуке за стручно оспособљавање незапослених лица са евиденције на територији АП Војводине крајем новембра 2007 године, у области Старих заната и Уметничког занатства и извршене селекције полазника створени су услови за почетак обуке.

Почетак обуке био је јануара 2008 године, на којој је укључено 75 незапослених лица, koje је финансирала Национална служба за запошљавање. Носиоци реализације поред Удружења занатлија и извођача обуке-мајстора са једне стране, били су Покрајинска служба за запошљавање и филијале Нови Сад, Сомбор, Суботица и Кикинда са полазницима на праћењу обуке.

У Кикинди

На обуци је укључено 29 полазника са подручја филијале Нови Сад, 22 полазника које покрива филијала Сомбор,11 полазника филијала Суботица и 13 полазника филијале Кикинда.

 Конкурсом Покрајинског секретеријата за рад,запошљавање и равноправност полова обезбеђена су средства за још 16 полазника,са територије филијале Новог Сада,тако да је укупно у обуку укључен 91 полазник са евиденције незапослених лица.

Практична обука је извођена код мајстора- занатлија, трајала је 160 часова, док је теоријски део обуке од 40 часова, организовало Опште Удружење предузетника производних и услужних делатности (занатлија)Новог Сада и Сремских Карловаца, које је било носилац целокупне обуке на нивоу АП Војводине,у сарадњи са Удружењима предузетника- занатлија из Сомбора ,Суботице, Кикинде и Чоке.

У Новом Саду

Када су у питању Стари занати за које су се обучавали незапослени то су златари,јувелири, кожна галантерија, израда сувенира од дрвета,израда сувенира од глине-керамичари, казанџија,књиговезац и рестаурација књига, гравери, израда уметничког веза,ткање дамаста и платна, израда предмета од кованог гвожђа, ковачи, сарачи, столари, обућари, израда сенила за лампе, рестаурација фијакера, бербери, ужари, каменоресци, дрводеље, рестаурација стилског намештаја, часовничари,уметнички оштрач,израда каљева за камин пећи,ткање на разбоју одевних предмета,сликање на свили,  израда предмета од трске.

На основу разговора са полазницима и извођачима обуке мајсторима-занатлијама, као и на основу евалуционих упитника, може се констатовати да је обострано задовољство присутно и да је ово добар пут за даљу сарадњу уз повећани број сати практичне обуке, те да је исказана потреба за запошљавањем ових лица евидентна,  што показује интересовање за обуке у области Старих заната и Уметничког занатства.

Покрајински секретеријат за рад, запошљавање и равноправност полова,као носиоц обуке за стручно оспособљавање незапослених лица са евиденције НСЗ на територији АП Војводине,у области Старих заната,Уметничког занатства и Домаће радиности те извршене предселекције полазника, створени су услови за почетак обуке у складу са СТРАТЕГИЈОМ ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ 2006-2008.године,а на основу реализације Програма привредног развоја АП Војводине за период 2004-2009 године,у складу са IQS програмом,на основу Конкурса, почетком новембра 2008 године, на обуку је укључено 81 незапослено лице. Носиоци реализације поред Техничке школе “Јован Вукановић“и Удружења занатлија Новог Сада са извођачима обуке-мајсторима , били су  Покрајинска служба за запошљавање и филијала Нови Сад, са извршеном предселекцијом полазника, те на праћењу реализације обуке и обиласком полазника.

У Новом Саду

Практична обука је извођена код мајстора- занатлија, трајала је 160 – 200 часова, док је теоријски и организациони део обуке од 40 часова, организовала Техничка школа „Јован Вукановић“ и Опште Удружење предузетника производних и услужних делатности(занатлија) Новог Сада, као носиоци целокупне реализације обуке.

Након завршног испита и одбране радова пред комисијом коју су чинили извођач обуке-мајстор, представник школе и представник удружења занатлија, додела Цертификата за 81 полазника са изложбом радова, организовао је  Покрајински секретеријат  за рад, запошљавање и равноправност полова 30.01.2009 године у холу Извршног већа АП Војводине.

 ОБРАДА РЕЗУЛТАТА ЕВАЛУАЦИЈЕ ОБУКЕ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА

 На обуци за Старе занате и Уметничко занатство, био је укључен 91 полазник,у првој групи јануара 2008 и 81 полазник у другој групи новембра 2008.

Упитник је попунило 139 кандидата на територији АП Војводине.Од укупног броја полазника 54 су мушкарци, што чини 38,8% узорка, а 85 полазница су жене, односно 61,2% општег узорка.

У односу на старосно доба, најбројнији су полазници обуке узраста од 35-45 година 38,2%.

Следе полазници обуке од 25-35 година, 32,4% док су остали кандидати између

45-55 година живота.

Посматрано по образовању и степену стручне спреме најбројнији су полазници са средњом стручном спремом, 79,3% целог узорка,са вишом спремом било је 12,1%, 

Док је високо образованих полазника било је 8,6%.

У односу на дужину чекања посла на евиденцији НСЗ/ПСЗ и филијала у АП Војводини, најбројнији су они који на посао чекају 2 до 3 године, 26,1% затим

следе полазници са дужином чекања преко 5 година, 23,2% а кандидати који на посао чекају од 3 до 5 година,чинe 20,3%.

Посматрано у целини преко две године на посао чеке чак 69,6% пријављених полазника. Дугорочно незапослена лица чине више од две трећине полазника.

Посматрајући критеријум информисаности о постојању обуке за Старе занате,може се констатовати да је више од половине полазника 56,5%

информисано од стране Саветника за посредовање у служби НСЗ/ПСЗ и филијалама.Ово нам указује о ефикасности рада службе за посредовање у Националној служби за запошљавање.Поред тога један број полазника се информисао преко медија 14,5%, док је свега 1,4% полазника информисано преко часописа «Послови».

Већина кандидата је одлуку о учешћу на обуци донела самостално 72,5% док је само 8,7% полазника донело одлуку на основу утицаја околине, што говори о самосталном одлучивању.

Главни мотиви за укључење на обуку незапослених је већа могућност за запошљавање 51,4% кандидата, док се за стицање нових знања и вештина определило 44,3% кандидата.

Oпшта оцена полазника обуке у организационом и техничком погледу:
·        
Опше задовољство обуком са.......................4,44,
·        
Садржај обуке оцењен је са............................4,40,
·        
Реализација обуке са...................................... 4,39,
·        
Техничка средства и услови..........................  4,26,
·        
Организација од стране НСЗ.........................  4,26.

 У односу на дидактички садржај обуке сви полазници су на следећи начин проценили обуку, на основу којих смо добили и средњу вредност оцене 4,16,

·         Задовољство предавачима...................4,53,
·        
Вежбе на часовима.................................4,36,
·        
Разумљивост наставе-обуке................ 4,35,
·        
Практична применљивост.....................4,33,
·        
Динамика наставе...................................4,25,
·        
Обухват наставног програма.................4,12,
·        
Број наставних часова............................3,83,
·        
Приручници,литература..........................3,48. 

Из датих оцена полазника уочав да је високо оцењена умешност предавача-мајстора, практичне вежбе и примена знања, а нешто је нижа оцена код дужине наставних часова, понуђене литературе и приручника из ове области.

У односу на процену колико је обука за Старе занате корисна у тражењу посла,

  • половина полазника 47,0% мисли да је осредње корисна,
  • четвртина  25,8% да је веома корисна,
  • остала четвртина полазника 25,8% да је мало корисна, осим у случају да је потребан радник код мајстора где се обучавао.

Већина свих полазника би препоручила обуку другим незапосленима 97,1%, док само 2,9%, је неби препоручили.

У односу на могућност напуштања обуке већина полазника би започету обуку испоштовало до краја, чак 89,7%, а само 10,3% је помислило да напусти обуку.

Увидом у евиденцију на дан 15.октобра 2008 године,од 91 полазника,из прве групе није на евиденцији 38 полазника или 41,75% лица,од тог броја 21,89% се запослило,а 19,86 није се пријавило на евиденцији,након пет месеци од завршетка обуке.

У другој групи од 81 полазника којима је почела обука почетком новембра 2008 године,на дан 15.јула 2009 године,није на евиденцији 17 полазника или 20,98%.

 Када се узме укупан број од 172 полазника на обукама у области Старих и уметничких заната није на евиденцији 55 лица или 31,97%,што потврђује да је ово добар резултат и начин примене обука за незапослена лица без обзира дали су млади без искуства или пак они који су са великим стажом остали без посла,да се кроз практичан рад у радњама ових мајстора припремају за рад у новим условима.

На основу ових показатеља и мишљења како полазника тако и извођача обука су позитивна те их треба и даље подржавати и унапређивати,посебно је исказана потреба да се изнађе могућност и средства за додатну обуку оних који су прошли прву фазу обука која би представљала додатна знања и вештине које су неопходне за даље бављење овим послом како код запошљавања у тим радњама тако и код определења за отварањем сопствене радње путем самозапошљавања.О свим овим активностима Удружење занатлија Новог Сада би преузело додатне активности на оспособљавању и комисијској оцени приликом доделе и вредновања Цертификата полазницима.

Припремио:
Стеван Зарин,Саветник за запошљавање

 
Аутор и носиоц Програма обуке
НСЗ-Покрајинска служба за запошљавање

szarin@nsz.gov.rs
                

                                                                                            Директор
                                                                                 
Мирјана Шуљманац Шећеров

У Новом Саду

 

 

 

 

 

  
REKLAMNI PROSTOR


Akademija OXFORD
Magazin ESNAF broj 1
ESNAF broj 1

Magazin ESNAF broj 2
ESNAF broj 2

Magazin ESNAF broj 3
ESNAF broj 3